Перейти до вмісту

ПУШКАРІВСЬКА ШКОЛА

Форум комунального закладу Пушкарівська загально-освітня середня школа I-III ступеня. Новини школи; спілкування учнів, вчителів, випускників. Література, підручники, корисні програми.

ПУШКАРЕВСКАЯ ШКОЛА

Форум коммунального учреждения Пушкаревская общеобразовательная школа I-III степени.Новости школы, общение учеников, учителей, выпускников. Литература, учебники, полезные программы.
News Ticker
 • Комунальний заклад Пушкарівська загальноосвітня середня школа I-III ступеня
 • Коммунальное учреждение Пушкаревская общеобразовательная средняя школа I-III степени
Шановні гості форуму!
Якщо Ви виявили бажання зареєструватися на нашому форумі - використовуйте, будь ласка, українські або міжнародні поштові скриньки (з російських йде спам).
 
Дякую за розуміння!
service101

Дистанційне навчання

Краща відповідь

Дистанційне навчання в загальноосвітній школі: потреба чи неминучість?

 

Дистанційне навчання в загальноосвітній школі: потреба чи неминучість?

"Освіта через усе життя" - нова формула освіти, необхідність якої вимагає сучасна цивілізація з її гуманізацією і демократизацією суспільних відносин, швидкою зміною техніки і технологій.

На сьогодні це можливо лише за умови впровадження сучасних ідей і технологій освіти. Саме ця потужна науково-педагогічна база в сукупності з сучасними розробками в галузі інформаційних засобів сприяє розвитку дистанційного навчання.

Довгий час зміст навчання у вітчизняній середній школі було уніфіковано, не враховувались реальні потреби і життєві прагнення окремих школярів, їх індивідуальність. Після ухвалення нового закону про освіту ситуація принципово змінилася. Основний акцент у системі освіти зараз робиться на інтелектуальному і моральному розвитку особистості, що передбачає необхідність формування критичного мислення, бути самостійним, уміти вчитися, вміти працювати з інформацією (у тому числі і з іноземною). Ясно, що існуюча структура освіти старшої ступені школи ефективно реалізувати ці завдання не в змозі. Тому в старших класах школи передбачається профільне навчання учнів. Основна ідея оновлення старшої ступені загальної освіти полягає в тому, що освіта тут має стати більш індивідуалізованою, функціональною та ефективною.

Профільне навчання в середній школі спрямоване на забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання за допомогою змін у структурі, змісті та організації освітнього процесу, що сприяють повнішому врахуванню інтересів, нахилів та здібностей учнів і створенням умов для освіти старшокласників відповідно до їх професійних інтересів та намірами щодо продовження освіти. У старших класах школярі, як правило, вже визначаються і зі своїми інтересами, і з вибором майбутньої професії.

Природно, виникає питання, як організувати навчальний процес у старших класах таким чином, щоб учні мали можливість в більшій мірі задовольнити свої запити, краще підготуватися до продовження навчання в обраному ними освітньому закладі, усвідомити, наскільки правильно зроблений вибір. За прогнозами ЮНЕСКО, у XXІ столітті діти будуть проводити в школі лише 30-40% часу, 40% - буде відведено на дистанційне навчання, а решта - на самостійне. Саме тому важливо особливо ретельно підійти до розробки теоретичних основ дистанційного навчання.

Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті. А оскільки Інтернет – це світова інформаційна мережа, то вона може бути одним із засобів дистанційного навчання, тому що її дані допоможуть учням (і викладачам) створити повну інформаційну картину з питань, що їх цікавлять.

Мережа Інтернет постійно розширює свої можливості, сервіси, розміщену з її допомогою інформацію, яка є значущою з точки зору освіти. Так, сучасні засоби телекомунікації, залучені майже в усі галузі освітньої діяльності, використовуються у процесі підготовки школярів і студентів, дають можливість появи нових форм освіти, без яких стає неможливим розв’язання постійно поновлюваного спектру завдань, що висуває сучасна освіта. Наприклад, однією з можливих галузей ефективного застосування Інтернет-технологій у загальній середній освіті може стати профільна освіта старшокласників. Завдяки таким технологіям до освіти школярів у межах досить вузьких профільних напрямів підготовки можуть бути залучені спеціалісти-професіонали з ВНЗ, яких, із зрозумілих причин, кожна школа не має. І це лише один із можливих аргументів, що говорять про необхідність створення і залучення системи профільної освіти школярів з використанням Інтернет-технологій.

Інтернет багатофункціональний – поряд із функціями пошуковою (каталоги, колекції посилань) та інформаційною (електронні бібліотеки, віртуальні центри, бази даних, електронні книги і журнали, методична література) він виконує інтерактивну функцію, що дозволяє дітям (і викладачам) спілкуватися за допомогою електронної пошти, форумів і на персональних чатах, а також влаштовувати відеоконференції.

З розвитком Інтернету отримує подальший розвиток і технологічну реалізацію ідея відкритої освіти. Така форма освітнього процесу залучає учня у відкриті системи інформаційних баз даних, знімає просторово-часове обмеження в роботі з різними джерелами інформації, що досить актуальне в сучасному постіндустріальному, інформаційному суспільстві. Відкрита освіта передбачає використання нових засобів телекомунікацій, залучаючи школяра до широкого відкритого інформаційного світу, також дозволяє молодій людині нової соціальної формації повніше реалізувати свої потенційні можливості. Без такого підходу не можливий розвиток індивідуальності, а в цілому – не можлива й еволюція всього суспільства.

Для дистанційного навчання дуже важливий зв’ язок з учнем, тому що сучасне навчання (а особливо дистанційне) тяжіє до індивідуалізації. Під час очного навчання кожен має можливість поставити питання й одразу отримати відповідь. Учень, що знаходиться на відстані, не має такої можливості. З часом у нього може згаснути інтерес, розсіюватися увага. Дитині важко стимулювати себе до самостійного навчання, оскільки вона не знаходиться в колективі, де існує ще й такий стимул як конкуренція (наприклад, бути найкращим учнем у класі) або просто проведення емоційної дискусії з певного питання. Тому до викладача, що працює в системі дистанційного навчання, є певні вимоги: відповідати дуже швидко на листи; хвалити оперативність слухачів; встановити чіткий графік спілкування в режимі on-lіne і чітко його дотримуватися; створити атмосферу психологічного комфорту та ін. Важливо створити сприятливий настрій, емоційне піднесення. Учень має відчути, що його викладач не суворий контролер, а добрий учитель, який завжди допоможе. Необхідно створити умови для повноцінної самореалізації учня, прояву успішності, самоствердження, підвищення його самооцінки.

Істотною рисою дистанційної педагогічної діяльності є її орієнтування на освіту школярів, яка базується на організації пізнавальної діяльності в індивідуальних і колективних формах у вигляді діяльності самоосвітньої; системну діагностику особистих якостей учня і підтримка його індивідуального зростання; використання можливостей інформаційного освітнього середовища. Значущим фактором для досягнення якісних результатів є рівень організації педагогічного процесу мережевим викладачем.

У дистанційному навчанні важливо знати кожного учня, його особливості: інтроверт ваш учень чи екстраверт, мислить він більш логічно, раціонально чи дуже емоційний, спирається більше на відчуття, емоції, отже, варто організувати ситуацію для активної участі у дискусіях, інтроверту – індивідуальне письмове завдання, у якому він проявиться більше.

Створення комфортних умов полягає у відборі відповідного змісту з предмету, розширення його інформаційного поля за рахунок міжпредметної інтеграції з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів і нахилів старшокласників, зони їх найближчого розвитку. Предметний зміст при цьому набуває практикозорієнтований характер і забезпечує не тільки вміння розв’язувати міжпредметні завдання, пов’язані з предметним змістом, але і сприяє становлення інформаційної, комунікативної компетентності школярів, наприклад через розв’язання ситуаційних завдань, участі у проектній діяльності, дискусіях [11; 2]. Крім того, для успішного здійснення процесу дистанційного навчання мережевий викладач і педагог-куратор мають володіти технологічними аспектами організації освітньої діяльності школярів, які містять у собі різні прийоми роботи в форумі, чаті, теле- і відеоконференціях, а також з електронною поштою та іншими комунікаційними засобами.

Дистанційне навчання дозволяє реалізувати такі принципи:

 • доступність навчання, а саме подолання фізичних обмежень людини, розширення аудиторії учнів;
 • індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов для школярів і вчителів, урахування індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний темп навчання;
 • розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами інформатизації і телекомунікації;
 • соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей учнів [13; 1].

На нашу думку, реалізація дистанційного навчання є корисним, оскільки воно дозволить розв’язати низку завдань, які можна сформулювати так:

 • забезпечення доступності різноманітних навчальних ресурсів;
 • здобування загальної і професійної освіти в зручній, адекватній і відповідній формі для того, хто навчається;
 • важливість для психологічного розвитку дитини – його залучення в систематичну навчальну діяльність під безпосереднім керівництвом дорослого, процес володіння культурою і соціалізація проходять за допомогою вчителя;
 • розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дитини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті;
 • обмін даними, комунікативна діяльність на базі спільних інтересів, перш за все професійних і освітніх;
 • сприяння розвитку профільної освіти у школі;
 • організація дозвілля, відпочинку і розвитку;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовка або зміна професійної діяльності.

Основними перевагами дистанційного навчання є: екстериторіальність, синхронний і асинхронний режими взаємодії учасників навчального процесу: викладач – учень, учень – учень, учень – навчальна група; можливість залучення до навчання спеціалістів із певних галузей; одночасне з вивченням інших предметів практичне засвоєння інструментів ІКТ – створення додаткових умов для впровадження ІКТ в освітні системи тощо.

Отже, стрімкий розвиток глобалізації впливає на всі сфери життя людей – особистісну, соціальну, культурну. Політичний та технічний прогрес у найближчому майбутньому призведе до спілкування "на рівні людства". Супутниковий зв'язок та Інтернет руйнують всі бар’єри в сучасному світі. Розвиток туризму, масової культури, масового продукту – усе веде до єднання в медіа просторі, а основним засобом спілкування стає мова.

Дистанційне навчання покликане допомогти в глобальному освітньому просторі, воно виступає як ефективне доповнення традиційних форм освіти, як засіб часткового вирішення її нагальних проблем, зокрема, надає можливість одночасно з гнучким за часом і високопрофесійним за змістом вивченням різних предметних розділів знань, формуванням умінь і навичок роботи з багатьох навчальних дисциплін забезпечити інтенсивне практичне застосування тими, хто навчаються, методами і засобами інформаційно-комунікаційних технологій, розвиває уміння і навички у сучасній науці і практиці. Впровадження елементів дистанційної форми навчання в школі є необхідною умовою для досягнення сучасного рівня якості освіти.

 

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

 Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь, щоб побачити цей link.

Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь, щоб побачити цей link.

Согласно закону, университеты автономны и имеют право определять форму обучения, в частности, и дистанционного.

Об этом, как сообщает  Цензор.НЕТ , информирует Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки. Это касается и решения КНУ им. Т.Г. Шевченко. "Они предоставили информацию, что это не повлияет на качество учебного процесса, за счет того, что будет продлено обучение летом. Вузы так делали и в прошлом году, теперь дистанционное обучение ввели из-за того, что у них не хватает средств на отопление, поскольку повысились тарифы", - сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, эксперт Андрей Герус обнародовал информацию о том, что  Киевский университет имени Тараса Шевченко распустил студентов до весны , чтобы не платить за отопление. "Формально - это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать. Думаю, и по другим университетах подобная ситуация", - писал эксперт.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь, щоб побачити цей link.

Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь, щоб побачити цей link.

Міністр освіти Лілія Гриневич розповіла, як вона ставиться до домашнього навчання дітей.

"Я не великий прихильник такої форми навчання. Але розумію, чому деякі батьки роблять так", - сказала Гриневич в інтерв'ю Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь, щоб побачити цей link. , передає Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь, щоб побачити цей link.

Водночас Гриневич зазначила, що новий закон про освіту зрівнює домашнє навчання в правах з навчанням шкільним за умови, що результати учня, студента на дому, зможе контролювати держава.

"Сьогодні для частини дітей вчитися вдома дійсно краще, ніж у школі. Повірте, все, що ми зараз робимо, як раз для того, щоб змінити ситуацію і переконати батьків, що в новій українській школі дитині буде краще, ніж удома", - додала міністр.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь, щоб побачити цей link.

Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь, щоб побачити цей link.

Із 1 вересня планується збільшити кількість шкіл на окупованій території, де навчаються дистанційно.

Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на брифінгу в будівлі Донецької обласної військово-цивільної адміністрації в Краматорську з нагоди початку операції Об'єднаних сил, передає  Цензор.НЕТ  із посиланням на телеканал  112 Україна. 

"На сьогодні на дистанційному навчанні вже близько 3 тис. дітей з тимчасово окупованих територій у цих 5 школах вчаться. 1 вересня ми плануємо збільшити кількість шкіл, які займатимуться дистанційно", - сказав він.

Крім того, планується розповсюдити листівки з повідомленням про збільшення кількості бюджетних місць у вишах для дітей з окупованих територій.

"На сьогодні на КПВВ, від травня, ми готуємо такі листівки, де буде чітко вказано про те, що в українських вишах для дітей-випускників із тимчасово окупованих територій збільшено кількість бюджетних місць для того, щоб вони могли вчитися в українських вишах" , - зазначив Жебрівський.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав закон про дистанційну освіту для жителів окупованих територій. 

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь, щоб побачити цей link.

В Одеській області розпочала роботу перша в Україні мережа кабінетів дистанційної освіти. Проект "Вчитель+" презентував голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Про це повідомили  Цензор.НЕТ  у прес-службі ОДА.

"Це унікальна освітня програма, аналогів якій в Україні немає. Ми створюємо мережу дистанційної освіти, завдяки якій зможемо привести найкращих вчителів до сільських шкіл і особисто до кожного учня. За потреби діти отримуватимуть знання онлайн", - заявив Максим Степанов.

Він додав, що головний акцент будуть робити на школах, де є дефіцит кадрів. Тому в області уже закупили 100 дистанційних кабінетів. У них буде інтерактивна панель, проектор та комп’ютери. Кожен учень матиме власний логін і пароль. А сам урок проводитимуть кращі викладачі з Одеси. У системі можна як працювати з матеріалом, так ставити запитання вчителю.

"Такі технології втілюють мрії наших дітей, а знання стають доступними кожному. Зараз ми стартуємо і протягом року досконало допрацюємо всю систему", - зазначив губернатор Одещини.

Степанов підкреслив, що учасниками "Вчитель+" стали 60 педагогів. Серед них відомий одеський фізик Павло Віктор - учитель, який має 200 тисяч підписників на власному Youtube-каналі.

Першими "Вчитель+" випробують школярі 7 районів Одещини, а згодом користуватися проектом зможе будь-яка школа чи учень області.

Як підкреслюють в Одеській ОДА, запровадження новітніх технологій в освіті - один з пріоритетів Стратегічного плану дій Максима Степанова "Розумний регіон".

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гість
Відповісти в тему...

×   Ви вставили відформатований вміст.   Видалити форматування

  Only 75 emoji are allowed.

×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання

×   Ваш попередній вміст був відновлений.   Очистити редактор

×   Ви не можете безпосередньо вставити зображення. Завантажте або вставте зображення з URL-адреси.


 • Зараз на сторінці   0 користувачів

  Немає користувачів, які переглядають цю сторінку

×
×
 • Створити...